2,4-Heptanedione, 6-methyl-1-phenyl-

2,4-Heptanedione, 6-methyl-1-phenyl-