3-(4-chlorophenyl)-1-(1-cyclopropylethyl)-1-(2-methoxyphenyl)urea

3-(4-chlorophenyl)-1-(1-cyclopropylethyl)-1-(2-methoxyphenyl)urea