N-(3-Chlorophenyl)-3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propanamide

N-(3-Chlorophenyl)-3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propanamide