2-Butyl-5-(8-nonenyl)pyrrolidine

2-Butyl-5-(8-nonenyl)pyrrolidine