Ethane, 1,2-bis(5-chloro-2-nitrophenyl)-

Ethane, 1,2-bis(5-chloro-2-nitrophenyl)-