ethyl 2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetate

ethyl 2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetate