2-[3-Chlorophenyl]-1-[3,5-di[trifluoromethyl]phenyl]ethanol

2-[3-Chlorophenyl]-1-[3,5-di[trifluoromethyl]phenyl]ethanol