5-ethyl-1,4-dimethyltetrazaborole

5-ethyl-1,4-dimethyltetrazaborole