N-(2-chlorophenyl)-2,4-dinitrobenzamide

N-(2-chlorophenyl)-2,4-dinitrobenzamide