6H-1,3-Oxazin-6-one, 2-bromomethyl-4-methoxy-

6H-1,3-Oxazin-6-one, 2-bromomethyl-4-methoxy-