3-methyl-1-phenethylpiperidin-4-one

3-methyl-1-phenethylpiperidin-4-one