3-Methyl-5-(2-methylhexadecyl)-2-tridecylthiophene

3-Methyl-5-(2-methylhexadecyl)-2-tridecylthiophene