3-Methyl-5-(2-methyloctyl)-2-tridecylthiophene

3-Methyl-5-(2-methyloctyl)-2-tridecylthiophene