3-Methyl-5-(2-methyldecyl)-2-tridecylthiophene

3-Methyl-5-(2-methyldecyl)-2-tridecylthiophene