6-[[p-Chlorobenzyl]isopropylamino]-3-nitropicolinonitrile

6-[[p-Chlorobenzyl]isopropylamino]-3-nitropicolinonitrile