1-Chloro-4-tributylsilyloxymethylbenzene

1-Chloro-4-tributylsilyloxymethylbenzene