2-[p-Chlorobenzyloxy]-5-nitropyridine

2-[p-Chlorobenzyloxy]-5-nitropyridine