1-Chloro-4-tripropylsilyloxymethylbenzene

1-Chloro-4-tripropylsilyloxymethylbenzene