5-[5-[m-Chlorophenyl]pentoxy]-6-methoxy-4-methyl-8-nitroquinoline

5-[5-[m-Chlorophenyl]pentoxy]-6-methoxy-4-methyl-8-nitroquinoline