2-[(dimethoxyphosphorothioyl)oxy]-4,6-dimethyl-5-nitronicotinonitrile

2-[(dimethoxyphosphorothioyl)oxy]-4,6-dimethyl-5-nitronicotinonitrile