[(4-Chlorobenzyl)oxy](isopropyl)dimethylsilane

[(4-Chlorobenzyl)oxy](isopropyl)dimethylsilane