3-[4-(4-chlorobenzyl)piperazin-1-yl]-1-methylpyrrolidine-2,5-dione

3-[4-(4-chlorobenzyl)piperazin-1-yl]-1-methylpyrrolidine-2,5-dione