2-Ethyl-5-hexylthiophene

2-Ethyl-5-hexylthiophene