5-chloro-2-[(dimethoxyphosphorothioyl)oxy]-4,6-dimethylnicotinonitrile

5-chloro-2-[(dimethoxyphosphorothioyl)oxy]-4,6-dimethylnicotinonitrile