4-Chloro-2-[p-chlorobenzyloxy]-1,5-naphthyridine

4-Chloro-2-[p-chlorobenzyloxy]-1,5-naphthyridine