Hexane, 1-(diethylborylthio)-6-(diethylboryloxy)-

Hexane, 1-(diethylborylthio)-6-(diethylboryloxy)-