1-(4-Chloro-benzylamino)-3-(3-chloro-phenylsulfanyl)-propan-2-ol

1-(4-Chloro-benzylamino)-3-(3-chloro-phenylsulfanyl)-propan-2-ol