1-(6-methoxypyridazin-3-yl)-3-(4-nitrophenyl)urea

1-(6-methoxypyridazin-3-yl)-3-(4-nitrophenyl)urea