Methyl desoxylithofellate

Methyl desoxylithofellate