Aspidofractinine, 6-hydroxy-1-methyl-

Aspidofractinine, 6-hydroxy-1-methyl-