6-[4-Chlorobenzyloxy]-8-nitrolepidine

6-[4-Chlorobenzyloxy]-8-nitrolepidine