4-(2-Chlorophenyl)-2-(4-chlorophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazinane-3,6-dione

4-(2-Chlorophenyl)-2-(4-chlorophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazinane-3,6-dione