1-{4-[(4-chlorobenzyl)oxy]phenyl}ethanone

1-{4-[(4-chlorobenzyl)oxy]phenyl}ethanone