2,3-Dichloro-6-[[p-chlorobenzyl]thio]benzonitrile

2,3-Dichloro-6-[[p-chlorobenzyl]thio]benzonitrile