7-[(4-chlorobenzyl)oxy]-2,2,5-trimethylchroman-4-ol

7-[(4-chlorobenzyl)oxy]-2,2,5-trimethylchroman-4-ol