2-[(3-Chlorobenzyl)sulfonyl]thiophene

2-[(3-Chlorobenzyl)sulfonyl]thiophene