4-(2-Aminophenylthio)-5-hydroxymethyltetrahydrofuran-2-one

4-(2-Aminophenylthio)-5-hydroxymethyltetrahydrofuran-2-one