1-Chloro-4-(1,2-dichloroethyl)benzene

1-Chloro-4-(1,2-dichloroethyl)benzene