2-Nitro-3-phenylthiocyclohexanol

2-Nitro-3-phenylthiocyclohexanol