2H-Thiopyran-4(3H)-one, 6-(3-chlorobenzylthio)-2,2-dimethyl-

2H-Thiopyran-4(3H)-one, 6-(3-chlorobenzylthio)-2,2-dimethyl-