5-[(4-Chlorophenoxy)methyl]-2-furoic acid

5-[(4-Chlorophenoxy)methyl]-2-furoic acid