1-Chloro-2-nitro-4-(phenylsulfonyl)benzene

1-Chloro-2-nitro-4-(phenylsulfonyl)benzene