Methyl 4-(phenylsulfonyl)benzoate

Methyl 4-(phenylsulfonyl)benzoate