.alpha.-Nitrobenzyl phenyl sulfone

.alpha.-Nitrobenzyl phenyl sulfone