1-Hydroxy-4-[phenylsulfonyl]-2-butanone

1-Hydroxy-4-[phenylsulfonyl]-2-butanone