Cyclopropane, 1-methylene-3-methyl-2-trimethylsilyl-

Cyclopropane, 1-methylene-3-methyl-2-trimethylsilyl-