2-Pyrazoline, 4-ethyl-1-isopropyl-

2-Pyrazoline, 4-ethyl-1-isopropyl-