2-(3-Chlorobenzylthio)benzothiazole

2-(3-Chlorobenzylthio)benzothiazole