2-Pyrazoline, 3-ethyl-1-isopropyl-

2-Pyrazoline, 3-ethyl-1-isopropyl-