4-Chlorobenzyl 2-chloro-6-fluorobenzyl sulfide

4-Chlorobenzyl 2-chloro-6-fluorobenzyl sulfide